مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت (بندرانزلی)

مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت (بندرانزلی):

آدرس: شهرستان بندرانزلی-میدان امام هادی (گاز) -دانشگاه پیام نور-طبقه اول

تلفن: ۰۱۳۴۴۴۳۵۲۳۳-۰۱۳۴۴۴۳۵۲۳۲