دوره های مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره ۲ (رشت)

دوره های در حال برگزاری مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره ۲ رشت

ردیف

عنوان دوره

مدت

(ساعت)

زمان برگزاری

تاریخ شروع

شهریه (ریال)

روز

ساعت

۱

فوریت ۱۱۱

۵۶

یک شنبه

۱۹-۱۷

۱۴۰۲/۱۰/۱۷

۱۳/۰۰۰/۰۰۰

۲

تکنسین داروخانه ۱۵۴

۱۰۰

یک شنبه
سه شنبه

۱۲-۹

۱۴۰۳/۰۱/۲۶

۱۹/۰۰۰/۰۰۰

۳

تکنسین داروخانه ۱۵۵

۱۰۰

دوشنبه

۱۹-۱۶

۱۴۰۳/۰۲/۰۳

۱۹/۰۰۰/۰۰۰

۴

اپراتور لیزر۳

۲۴

سه شنبه

۱۶-۱۴

۱۴۰۳/۰۲/۱۱

۴۴/۹۰۰/۰۰۰

۵

تکنسین داروخانه ۱۴۸

۱۰۰

یک شنبه

۱۲-۹

۱۴۰۲/۰۶/۰۵

۱۹/۰۰۰/۰۰۰

۶

دستیارکنار دندان پزشک ۵۲

۲۴۸

یک شنبه

۱۶-۱۴

۱۴۰۲/۰۶/۰۵

۲۱/۰۰۰/۰۰۰

۷

فوریت ۱۱۲

۵۶

دوشنبه

۱۹-۱۷

۱۴۰۲/۱۱/۲۸

۱۳/۰۰۰/۰۰۰

۸

تکنسین داروخانه ۱۴۹

۱۰۰

یک شنبه

۱۹-۱۶

۱۴۰۲/۰۶/۱۹

۱۹/۰۰۰/۰۰۰

۹

فوریت ۱۱۴

۵۶

چهارشنبه

۷-۵

۱۴۰۲/۱۲/۰۹

۱۳/۰۰۰/۰۰۰

۱۰

تکنسین داروخانه ۱۵۳

۱۰۰

چهارشنبه

۱۷-۱۵

۱۴۰۲/۱۰/۱۸

۱۹/۰۰۰/۰۰۰

۱۱

تربیت معلم ۶۵

۹۲

پنج شنبه

۳-۹

۱۴۰۲/۱۰/۲۸

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

۱۲

مربی پیش دبستان ۳۰

۱۲۰

پنج شنبه

۳-۹

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

۱۳

تربیت معلم ۶۶

۹۲

پنج شنبه

۳-۹

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

۱۴

فن بیان ۳

۳۲

سه شنبه

۸-۶

۱۴۰۳/۰۲/۰۴

۹/۰۰۰/۰۰۰

۱۵

فوریت ۱۱۵

۵۶

سه شنبه

۱۹-۱۷

۱۴۰۳/۰۱/۲۸

۱۳/۰۰۰/۰۰۰

۱۶

3DMax&v-ray

75

یکشنبه

۴-۱

۱۴۰۲/۰۸/۲۸

۱۸/۰۰۰/۰۰۰

۱۷

دستیار ۴۹

۲۴۸

دو شنبه

۱۷-۱۵

۱۴۰۲/۱۱/۱۶

۲۱/۰۰۰/۰۰۰

۱۸

فوریت ۱۱۶

۵۶

دوشنبه

۱۹-۱۷

۱۴۰۳/۰۲/۱۰

۱۳/۰۰۰/۰۰۰

۱۹

Icdl49

130

چهارشنبه

۱۵-۱۳

۲۷ /۱۴۰۲/۱۰

۱۷/۰۰۰/۰۰۰

۲۰

Icdl50

130

چهارشنبه

۱۱-۹

۱۴۰۲/۱۱/۲۷

۱۷/۰۰۰/۰۰۰

۲۱

تکنسین داروخانه ۱۵۱

۱۰۰

شنبه

۱۹-۱۷:۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۲۵

۱۹/۰۰۰/۰۰۰

۲۲

تکنسین پیشرفته ۱۴

۱۳۰

یک شنبه

۱۶-۱۴

۱۴۰۲/۱۰/۰۳

۱۹/۰۰۰/۰۰۰

۲۳

فوریت ۱۱۰

۵۶

دوشنبه

۷-۵

۱۴۰۲/۰۹/۲۷

۱۳/۰۰۰/۰۰۰

۲۴

دستیار ۵۴

۲۴۸

یک شنبه

۱۵-۱۳

۱۴۰۲/۱۲/۱۳

۲۱/۰۰۰/۰۰۰

۲۵

دستیار ۵۵

۲۴۸

دوشنبه

۱۷-۱۵

۱۴۰۳/۰۲/۱۰

۲۱/۰۰۰/۰۰۰

۲۶

Icdl51

130

چهارشنبه

۱۵-۱۳

۱۴۰۲/۱۰/۲۷

۱۷/۰۰۰/۰۰۰

۲۷

تربیت معلم ۶۷

۹۲

پنج شنبه

۳-۹

۱۴۰۲/۱۰/۲۸

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

۲۸

تربیت معلم ۶۸

۹۲

پنج شنبه

۳-۹

۱۴۰۲/۱۲/۰۳

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

۲۹

تربیت معلم ۶۹

۹۲

پنج شنبه

۳-۹

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

۳۰

مربی پیش دبستان ۳۱

۱۲۰

پنج شنبه

۳-۹

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

۳۱

تربیت تکمیلی ۱۴

۱۰۸

پنج شنبه

۳-۹

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

۱۶/۰۰۰/۰۰۰

۳۲

پرورش قارچ

۳۵

شنبه
سه شنبه

۱۷-۱۵:۳۰

۱۴۰۲/۱۲/۰۵

۵/۰۰۰/۰۰۰

۳۳

نرم افزار revite 3

40

دوشنبه

۱۸-۱۶

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱/۶۰۰/۰۰۰