دوره های مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره ۲ (رشت)

دوره های در حال برگزاری مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره ۲ رشت

ردیف

عنوان دوره

مدت

(ساعت)

زمان برگزاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

شهریه (ریال)

روز

ساعت

۱

اتوکد

۴۰

یکشنبه

۱۸-۱۶

۱۴۰۲/۰۵/۰۳

درجریان

۱۲/۰۰۰/۰۰۰

۲

تکنسین داروخانه ۱۴۵

۱۰۰

چهارشنبه

۱۹-۱۷

۱۴۰۲/۰۵/۰۴

در جریان

۱۹/۰۰۰/۰۰۰

۳

تکنسین داروخانه ۱۴۶

۱۰۰

چهارشنبه

۱۷-۱۴

۱۴۰۲/۰۵/۱۸

در جریان

۱۹/۰۰۰/۰۰۰

۴

تکنسین داروخانه ۱۴۷

۱۰۰

دوشنبه

۱۷-۱۴

۱۴۰۲/۰۵/۳۰

در جریان

۱۹/۰۰۰/۰۰۰

۵

طراحی لباس۴

۱۲۰

سه شنبه

۱۹-۱۶

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

در جریان

۲۶/۰۰۰/۰۰۰

۶

تکنسین داروخانه ۱۴۸

۱۰۰

یک شنبه

۱۲-۹

۱۴۰۲/۰۶/۰۵

در جریان

۱۹/۰۰۰/۰۰۰

۷

دستیارکنار دندانپزشک ۵۲

۲۴۸

یک شنبه

۱۲-۱۴

۰۵/۰۶/۱۴۰۲

در جریان

۲۱/۰۰۰/۰۰۰

۸

فوریت ۱۰۵

۵۶

دوشنبه

۱۹-۱۷

۱۴۰۲/۰۶/۱۳

۱۴۰۲/۰۹/۲۷

۱۳/۰۰۰/۰۰۰

۹

تکنسین داروخانه ۱۴۹

۱۰۰

یک شنبه

۱۹-۱۶

۱۴۰۲/۰۶/۱۹

در جریان

۱۹/۰۰۰/۰۰۰

۱۰

Icdl 43

130

چهارشنبه

۱۱-۹

۱۴۰۲/۰۶/۲۹

در جریان

۱۷/۰۰۰/۰۰۰

۱۱

فوریت ۱۰۶

۵۶

یک شنبه

۱۹-۱۷

۱۴۰۲/۰۷/۰۹

۱۴۰۲/۱۰/۱۷

۱۳/۰۰۰/۰۰۰

۱۲

تکنسین داروخانه ۱۵۰

۱۰۰

دوشنبه-چهارشنبه

۱۲-۹

۱۴۰۲/۰۷/۱۰

۱۴۰۲/۱۰/۲۹

۱۹/۰۰۰/۰۰۰

۱۳

تربیت معلم ۶۳

۹۲

پنج شنبه

۱۵-۹

۱۴۰۲/۰۷/۱۳

در جریان

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

۱۴

طلاسازی ۵

۸۰

سه شنبه

۱۹-۱۷

۱۴۰۲/۰۷/۱۸

درجریان

۴۸/۰۰۰/۰۰۰

۱۵

Icdl 45

130

چهارشنبه

۱۹-۱۷

۱۴۰۲/۰۷/۲۷

در جریان

۱۷/۰۰۰/۰۰۰

۱۶

مربی پیش دبستان ۲۹

۱۲۰

پنج شنبه

۱۵-۹

۱۴۰۲/۰۷/۲۷

در جریان

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

۱۷

پذیریش آزمایشگاه ۲۶

۵۶

سه شنبه

۱۹-۱۷

۱۴۰۲/۰۸/۰۲

در جریان

۱۳/۰۰۰/۰۰۰

۱۸

تربیت معلم ۶۴

۹۲

پنج شنبه

۱۵-۹

۱۴۰۲/۰۸/۱۱

در جریان

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

۱۹

فن بیان ۳

۳۲

دوشنبه

۲۰-۱۸

۱۴۰۲/۰۸/۱۵

در جریان

۹/۰۰۰/۰۰۰

۲۰

فوریت ۱۰۷

۵۶

شنبه

۱۹-۱۷

۱۴۰۲/۰۸/۲۰

در جریان

۱۳/۰۰۰/۰۰۰

۲۱

پایتون

۴۰

شنبه

۱۹-۱۶

۱۴۰۲/۰۸/۲۷

در جریان

۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۲

3DMax&v-ray

75

یکشنبه

۱۶-۱۳

۱۴۰۲/۰۸/۲۸

درجریان

۱۸/۰۰۰/۰۰۰

۲۳

دستیار ۵۳

۲۴۸

سه شنبه

۱۷-۱۵

۱۴۰۲/۸/۳۰

درجریان

۲۱/۰۰۰/۰۰۰

۲۴

فوریت ۱۰۸

۵۶

چهارشنبه

۱۹-۱۷

۱۴۰۲/۰۹/۰۱

در جریان

۱۳/۰۰۰/۰۰۰

۲۵

فوریت ۱۰۹

۵۶

سه شنبه

۱۹-۱۷

۱۴۰۲/۰۹/۱۴

در جریان

۱۳/۰۰۰/۰۰۰

۲۶

Icdl46

130

چهارشنبه

۱۳-۱۱

۱۴۰۲/۰۹/۱۵

در جریان

۱۷/۰۰۰/۰۰۰

۲۷

Icdl47

130

چهارشنبه

۱۵-۱۳

۱۴۰۲/۰۹/۱۵

در جریان

۱۷/۰۰۰/۰۰۰

۲۸

تکنسین داروخانه ۱۴۱ آنلاین

۱۰۰

شنبه

۱۲-۹

۱۴۰۲/۰۹/۱۸

در جریان

۱۹/۰۰۰/۰۰۰

۲۹

تکنسین داروخانه ۱۵۱

۱۰۰

شنبه

۱۹-۱۷:۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۲۵

در جریان

۱۹/۰۰۰/۰۰۰

۳۰

تکنسین داروخانه ۱۵۲

۱۰۰

شنبه-سه شنبه

۱۲-۹

۱۴۰۲/۰۹/۲۵

در جریان

۱۹/۰۰۰/۰۰۰

۳۱

فوریت ۱۱۰

۵۶

دوشنبه

۱۹-۱۷

۱۴۰۲/۰۹/۲۷

در جریان

۱۳/۰۰۰/۰۰۰

۳۲

تکنسین داروخانه پیشرفته ۱۴ حضوری

۱۳۰

یکشنبه

۱۶-۱۴

۱۴۰۲/۱۰/۰۳

در جریان

۲۲/۴۰۰/۰۰۰