دوره های گروه زبان های خارجی

دوره های در حال برگزاری گروه زبان های خارجی

ردیف

عنوان دوره

مدت

(ساعت)

زمان برگزاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

شهریه (ریال)

روز

ساعت

۱

English Language for Kids(EK4) Winter 1402-Girls

40

شنبه-چهارشنبه

۱۹:۳۰-۱۸

۱۴۰۲/۱۰/۰۲

۱۴۰۲/۱۲/۰۹

۷/۵۰۰/۰۰۰

۲

English Language for Kids(EK7) Winter 1402-Girls

40

یکشنبه- سه شنبه

۱۹:۳۰-۱۸

۱۴۰۲/۱۰/۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۱۵

۷/۵۰۰/۰۰۰

۳

English Language for Kids(EK7) Winter 1402-Girls

40

شنبه-چهارشنبه

۲۱-۱۹:۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۰۲

۱۴۰۲/۱۲/۰۹

۷/۵۰۰/۰۰۰

۴

English Language for Kids(EK7) Winter 1402-Boys

40

شنبه-چهارشنبه

۱۹:۳۰-۱۸

۱۴۰۲/۱۰/۰۲

۱۴۰۲/۱۲/۰۹

۷/۵۰۰/۰۰۰

۵

English Language for Kids(EK7) Winter 1402-Boys

40

یکشنبه- سه شنبه

۱۹:۳۰-۱۸

۱۴۰۲/۱۰/۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۱۵

۷/۵۰۰/۰۰۰

۶

English Language for Kids(EK9) Winter 1402-Boys

40

شنبه-چهارشنبه

۱۹:۳۰-۱۸

۱۴۰۲/۱۰/۰۲

۱۴۰۲/۱۲/۰۹

۷/۵۰۰/۰۰۰

۷

English Language for Kids(EK9) Winter 1402-Girls

40

شنبه-چهارشنبه

۱۹:۳۰-۱۸

۱۴۰۲/۱۰/۰۲

۱۴۰۲/۱۲/۰۹

۷/۵۰۰/۰۰۰

۸

English Language for Kids(EK12) Winter 1402-Boys

40

یکشنبه- سه شنبه

۲۱-۱۹:۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۱۵

۷/۵۰۰/۰۰۰

۹

English Language for Kids(EK12) Winter 1402-Boys

40

یکشنبه- سه شنبه

۲۱-۱۹:۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۱۵

۷/۵۰۰/۰۰۰

۱۰

English Language for Kids(EK14) Winter 1402-Boys

40

شنبه-چهارشنبه

۲۱-۱۹:۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۰۲

۱۴۰۲/۱۲/۰۹

۷/۵۰۰/۰۰۰

۱۱

English Language for Adults(F1) Winter 1402-Boys

40

پنجشنبه

۱۲:۳۰-۹:۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۱۲/۱۷

۸/۵۰۰/۰۰۰

۱۲

English Language for Adults(F1) Winter 1402-Girls

40

پنجشنبه

۱۲:۳۰-۹:۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۱۲/۱۷

۸/۵۰۰/۰۰۰

۱۳

English Language for Adults(F2) Winter 1402-Boys

40

شنبه- دوشنبه

۱۷:۳۰-۱۶

۱۴۰۲/۰۱۰/۰۲

۱۴۰۲/۱۲/۰۷

۸/۵۰۰/۰۰۰

۱۴

English Language for Adults(F2) Winter 1402-Girls

40

شنبه- دوشنبه

۱۷:۳۰-۱۶

۱۴۰۲/۰۱۰/۰۲

۱۴۰۲/۱۲/۰۷

۸/۵۰۰/۰۰۰

۱۵

English Language for Adults(E1) Winter 1402-Boys

40

شنبه- دوشنبه

۱۷:۳۰-۱۹

۱۴۰۲/۰۱۰/۰۲

۱۴۰۲/۱۲/۰۷

۸/۵۰۰/۰۰۰

۱۶

English Language for Adults(E1) Winter 1402-Girls

40

شنبه- دوشنبه

۱۷:۳۰-۱۹

۱۴۰۲/۰۱۰/۰۲

۱۴۰۲/۱۲/۰۷

۸/۵۰۰/۰۰۰

۱۷

English Language for Adults (F1) - Winter 1402

40

یکشنبه- سه شنبه

۱۹:۳۰-۱۸

۱۴۰۲/۱۰/۲۶

۱۴۰۲/۱۲/۲۷

۸/۵۰۰/۰۰۰

۱۸

English Language for Adults (F2) - Winter 1402

40

شنبه - دوشنبه

۱۷:۳۰-۱۶

۱۴۰۲/۱۰/۰۲

۱۴۰۲/۱۲/۰۷

۸/۵۰۰/۰۰۰

۱۹

English Language for Adults (F2) - Winter 1402

40

یکشنبه- سه شنبه

۲۱-۱۹:۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۲۶

۱۴۰۲/۱۲/۲۷

۸/۵۰۰/۰۰۰

۲۰

English Language for Adults (F3) - Winter 1402

40

یکشنبه- سه شنبه

۱۷:۳۰-۱۹

۱۴۰۲/۱۰/۲۶

۱۴۰۲/۱۲/۲۷

۸/۵۰۰/۰۰۰

۲۱

English Language for Adults (F3) - Winter 1402

40

پتج شنبه

۹-۱۲

۱۴۰۲/۱۰/۲۸

۱۴۰۲/۱۲/۲۴

۸/۵۰۰/۰۰۰

۲۲

English Language for Adults (E1) - Winter 1402

40

یکشنبه- سه شنبه

۲۱-۱۹:۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۲۶

۲۷/۱۲/۱۴۰۲

۸/۵۰۰/۰۰۰

۲۳

English Language for Adults (E1) - Winter 1402

40

شنبه - دوشنبه

۲۰:۳۰-۱۹

۱۴۰۲/۱۰/۰۲

۱۴۰۲/۱۲/۰۷

۸/۵۰۰/۰۰۰

۲۴

English Language for Adults (E2) - Winter 1402

40

شنبه - چهارشنبه

۲۰:۳۰-۱۹

۱۴۰۲/۱۰/۲۷

۱۴۰۲/۱۲/۲۳

۸/۵۰۰/۰۰۰

۲۵

English Language for Adults (PI1) - Winter 1402

40

یکشنبه- سه شنبه

۱۹-۱۷:۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۲۶

۱۴۰۲/۱۲/۲۷

۸/۵۰۰/۰۰۰

۲۶

English Language for Adults (I1) - Winter 1402

40

یکشنبه- سه شنبه

۲۰:۳۰-۱۹

۱۴۰۲/۱۰/۲۶

۱۴۰۲/۱۲/۲۷

۸/۵۰۰/۰۰

۲۷

English Language for Adults (UI1) - Winter 1402

40

چهارشنبه

۱۹-۱۶

۱۴۰۲/۱۰/۲۰

۱۴۰۲/۱۲/۲۳

۸/۵۰۰/۰۰۰

۲۸

Menschen A1- E1 - Winter 1402

40

یکشنبه- سه شنبه

۱۹-۱۷:۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۲۶

۱۴۰۲/۱۲/۲۷

۱۱/۰۰۰/۰۰۰

۲۹

Menschen A1- E3- Winter 1402

40

شنبه - چهارشنبه

۱۸-۱۶:۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۰۲

۱۴۰۲/۱۲/۰۷

۱۱/۰۰۰/۰۰۰

۳۰

Menschen A1- E3 - Winter 1402

40

یکشنبه- سه شنبه

۲۰:۳۰-۱۹

۲۶/۱۰/۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱۲/۲۷

۱۱/۰۰۰/۰۰۰

۳۱

HİT İT 1 -T1 - winter1402

40

یکشنبه

۱۹-۱۶

۲۴/۱۰/۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱۲/۲۷

۱۱/۰۰۰/۰۰۰

۳۲

HİT İT 1 -T3 - winter1402

40

دوشنبه

۱۹-۱۶

۲۵/۱۰/۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱۲/۲۸

۱۱/۰۰۰/۰۰۰

۳۳

Training English Teachers for Kids - Winter 1402

40

دوشنبه

۲۰:۳۰-۱۷:۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۱۱

۱۴۰۲/۱۲/۱۳

۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۳۴

English Teacher Training - winter 1402

40

یکشنبه- سه شنبه

۱۸-۱۵

۱۴۰۲/۱۱/۱۵

۱۴۰۲/۱۲/۲۲

۲۰/۰۰۰/۰۰۰