دوره های گروه زبان های خارجی

دوره های در حال برگزاری گروه زبان های خارجی

ردیف

عنوان دوره

مدت

(ساعت)

زمان برگزاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

شهریه (ریال)

روز

ساعت

۱

English Language for Kids (EK4) - Spring 1403

40

یکشنبه- سه شنبه

۱۹:۳۰-۱۸

۱۴۰۳/۰۱/۱۹

۱۴۰۳/۰۳/۲۷

۹/۷۵۰/۰۰۰

۲

English Language for Kids (EK6) - Spring 1403

40

یکشنبه- سه شنبه

۱۹:۳۰-۱۸

۱۴۰۳/۰۱/۱۹

۱۴۰۳/۰۳/۲۷

۹/۷۵۰/۰۰۰

۳

English Language for Kids (EK5) - Spring 1403

40

شنبه-چهارشنبه

۱۹:۳۰-۱۸

۱۴۰۳/۰۱/۱۸

۱۴۰۳/۰۳/۳۰

۹/۷۵۰/۰۰۰

۴

English Language for Kids (EK5)- Spring 1403

40

یکشنبه- سه شنبه

۱۹:۳۰-۱۸

۱۴۰۳/۰۱/۱۹

۱۴۰۳/۰۳/۲۷

۹/۷۵۰/۰۰۰

۵

English Language for Kids (EK7) - Spring 1403

40

شنبه-چهارشنبه

۱۹:۳۰-۱۸

۱۴۰۳/۰۱/۱۸

۱۴۰۳/۰۳/۳۰

۹/۷۵۰/۰۰۰

۶

English Language for Kids (EK9) - Spring 1403

40

شنبه-چهارشنبه

۲۱ - ۱۹:۳۰

۱۴۰۳/۰۱/۱۸

۱۴۰۳/۰۳/۳۰

۹/۷۵۰/۰۰۰

۷

English Language for Kids (EK9) -Spring 1403

40

یکشنبه- سه شنبه

۲۱-۱۹:۳۰

۱۴۰۳/۰۱/۱۹

۱۴۰۳/۰۳/۲۷

۹/۷۵۰/۰۰۰

۸

English Language for Kids (EK10) - Spring 1403 - Boys- EK10

40

شنبه-چهارشنبه

۱۹:۳۰-۱۸

۱۴۰۳/۰۱/۱۸

۱۴۰۳/۰۳/۳۰

۹/۷۵۰/۰۰۰

۹

English Language for Adults (F2) - Spring 1403

40

پنجشنبه

۱۲:۳۰ -۹:۳۰

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

۱۴۰۳/۰۳/۳۰

۱۱/۰۵۰/۰۰۰

۱۰

English Language for Adults (F2) - Spring 1403

40

یکشنبه- سه شنبه

۲۱-۱۹:۳۰

۱۴۰۳/۰۱/۱۹

۱۴۰۳/۰۳/۲۷

۱۱/۰۵۰/۰۰۰

۱۱

English Language for Adults (F2) - Spring 1403

40

یکشنبه- سه شنبه

۲۱ - ۱۹:۳۰

۱۴۰۳/۰۱/۱۹

۱۴۰۳/۰۳/۲۷

۱۱/۰۵۰/۰۰۰

۱۲

English Language for Adults (F3) - Spring 1403

40

شنبه- دوشنبه

۱۷:۳۰ - ۱۶

۱۴۰۳/۰۱/۱۸

۱۴۰۳/۰۳/۲۶

۱۱/۰۵۰/۰۰۰

۱۳

English Language for Adults (E1) - Spring 1403

40

یکشنبه- سه شنبه

۱۹:۳۰-۱۸

۱۴۰۳/۰۱/۱۹

۱۴۰۳/۰۳/۲۷

۱۱/۰۵۰/۰۰۰

۱۴

English Language for Adults (E1) - Spring 1403

40

پنجشنبه

۱۲

۱۴۰۳/۰۱/۳۰

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۱/۰۵۰/۰۰۰

۱۵

English Language for Adults (E2) - Spring 1403

40

یکشنبه- سه شنبه

۱۹:۳۰-۱۸

۱۴۰۳/۰۱/۱۹

۱۴۰۳/۰۳/۲۷

۱۱/۰۵۰/۰۰۰