نرم افزار ایندیزاین

نرم افزار ایندیزاین

معرفی دوره:

نرم افزار InDesign یک نرم افزار گرافیکی بسیار قدرتمند است. در اصل این نرم افزار یک نرم افزار کامالً تخصصی گرافیکی است و کاربرد آن در صفحه بندی کتاب، روزنامه و مجله میباشد.

هدف دوره:

  • آشنایی با نرم افزار صفحه بندی کتاب، روزنامه و مجله

سرفصل:

  • آشنایی با نرم افزار InDesign
  • ترسیم اشکال و کار با عناصر گرافیکی
  • وارد کردن و ویرایش متن
  • کار با رنگ
  • وارد کردن عکس و گرافیک
  • کار با استایلها
  • کار با جداول
  • کار با سندهای بزرگ
  • نشر الکترونیک

مدت دوره:

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

۰۵: ۳ ۰

۳۹: ۳۰

۴۵ :۰۰