اصول مستندسازی تخصصی وتهیه شناسنامه فنی پروژه های عمرانی

اصول مستندسازی تخصصی وتهیه شناسنامه فنی پروژه های عمرانی

معرفی دوره:

مستند سازی، تهیه مجموعه اسناد و مدارکی است که سیر تکوین و تحقق یک فعالیت از شروع تا خاتمه آن و چگونگی بهره برداری و نگهداری را، با تحلیل و ارزیابی مربوط، نشان می دهد. در مدت اجرای پروژه وقایع و رویدادها، ابتکارها، خلا قیت ها، تنگناها و مشکلات فنی و حقوقی و اجرایی و مالی اتفاق می افتد و برای هریک راه حل ها و تدابیری اتخاذ می شود. چنانچه این تدابیر مستند شوند، کمک مؤثری به پرهیز از دوباره کاری و تجربه گرایی در اجرای طرح ها و پروژهها می شود.

هدف دوره:

 • آشنایی با اصول مستندسازی تخصصی و تهیه شناسنامه فنی در پروژه های عمرانی

سرفصل:

 • آشنائی با کاربرد و مزایای مستندسازی
 • آشنائی با شیوه های مختلف مستند سازی
 • آشنائی با پیاده سازی یرنامه مستند سازی
 • آشنائی با تعاریف و مفاهیم و درک سند های اداری و فنی
 • انواع مستند سازی و کاربردهای آن و کاربرد آن در نظم بخشیدن به مدارک
 • مستند سازی در مدیریت دانش
 • مستند سازی در نقش سازماندهی به اسناد و مدارک (اداری)
 • روش های اجرائی و تعیین استراتژی مستند سازی فنی
 • بررسی چک لیست های فنی و شناسنامه ساختمان و آشنائی با آن
 • مقررات ملی ساختمان - پیوست های مبحث دوم

مدت دوره:

نظری: ۳۵ ساعت عملی: ۱۰ ساعت جمع: ۴۵ ساعت