تکنسین داروخانه مقدماتی

تکنسین داروخانه مقدماتی

معرفی دوره:

باید توجه داشت که از یک طرف امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار زیاد می باشد زیرا با سلامت افراد جامعه مربوط بوده و کوچکترین خطا در این ارتباط خطرساز خواهد بود و از طرف دیگر افرادی که در سطح داروخانه مشغول به این کار هستند در اکثر موارد بدون گذراندن دورهای مشخص و اکثراً به صورت تجربی مشغول به این کار می باشند. با دقت نظر در این مسئله ضرورت وجود یک دوره که افراد به عنوان کارآموز زیر نظر استادان این علم با مسائل موجود در این فن آشنا شوند حس می شود.

هدف دوره:

آشنایی و توانمندسازی فراگیران در زمینه نسخه خوانی دارو در داروخانه

سرفصل:

  • اشکال دارویی
  • آشنایی با دسته درمان داروها
  • فرآورده های آرایشی و بهداشتی
  • داروهای گیاهی
  • مهارتهای ارتباط و تعامل بین فردی
  • قوانین و حدود اختیارات
  • نسخه خوانی
  • قیمت گذاری داروها
  • کارگاه عملی مهارت های تکنسین داروخانه در داروخانه مجازی

مدت دوره:

نظری: ۷۶ ساعت عملی: ۲۴ ساعت جمع: ۱۰۰ ساعت