تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک

معرفی دوره:

در حال حاضر تجارت در اینترنت یکی از مکانیزم های قابل قبول در جهان تجارت است. با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از یک سو و استفاده از راهکارها و فرصت های تازه از طریق تجارت الکترونیک از سوی دیگر، آشنایی مدیران، کارشناسان و دانش آموختگان با ابزارها و روش های جدید، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

هدف دوره:

  • ارتقای سطح علمی و مهارتهای دانش آموختگان، مدیران و کارشناسان در تجارت از طریق اینترنت.

سرفصل:

  • تعریف و مفاهیم تجارت الکترونیک
  • پول الکترونیکی
  • روشهای پرداخت الکترونیکی و محیطهای تجارت شبک ه ای
  • طراحی سایتهای تجارت الکترونیکی در Web

مدت دوره :

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

۱۲:۰۰

۱۲:۰۰

۲۴:۰۰