مقاوم سازی سازه ها

مقاوم سازی سازه ها (مقدماتی، پیشرفته و تکمیلی)

معرفی دوره:

مقاوم سازی شاخه ای از علم مهندسی سازه است که در آن تلاش می شود افزون بر ارزیابی صحیح از عملکرد سازه در برابر بارها، حاشیه اطمینان یا میزان اعتمادپذیری سازه تعیین شود و در صورت نیاز به منظور بهسازی رفتار سازه، ترمیم و ارتقاء یابد. مقاوم ساز ی دارای کاربردهای بسیاری مانند بهسازی لرزهای سازهای، بهسازی لرزهای تجهیزات، اعمال تغییرات در وضع موجود سازه یا تجهیزات و مرمت آثار باستانی دارد.

هدف دوره:

- آشنایی با مفاهیم مقاوم سازی سازه های ساختمانی.

- شناخت تفاوت ها و شباهت های روشهای متداول طراحی سازه های ساختمانی.

سرفصل:

 • مراحل ارزیابی اعتمادپذیری لرزهای
 • مدلسازی اولیه
 • استخراج ظرفیتها و نیازهای اولیه ( DCR )
 • آشنایی با مفاصل پلاستیک ( Hinges )
 • آشنایی با انواع برش پایه در روش رانش استاتیکی غیر خطی
 • برش پایه مورد استفاده در بررسی اعضای کنترل شونده توسط نیرو
 • برش پایه مورد استفاده در بررسی اعضای کنترل شونده توسط جابجایی
 • آشنایی با چگونگی توزیع بار در روش رانش استاتیکی غیر خطی
 • توزیع خطی متغیر با ارتفاع
 • توزیع خطی ثابت
 • توزیع دینامیکی

مدت دوره:

نظری: ۴۵ ساعت عملی: ۰ ساعت جمع: ۴۵ ساعت