دوره جامع و کاربردی منشی گری پزشکی

دوره جامع و کاربردی منشی گری پزشکی

معرفی دوره:

با توجه به عدم آشنایی کافی منشی مطب ها، کلینیک و مراکز بهداشتی درمانی با شرایط خاص محیط های درمانی و همچنین همسو بودن فعالیت ها و وظایف منشی های موجود در مطب ها و سایر مراکز درمانی و لزوم آشنایی آنان با نحوه برخود با بیماران و کنترل محیط به هنگام مواجه با مشکلات اجرایی علاوه بر مسایل عاطفی، روحی و روانی و شرایط خاص، آشنایی کامل دانش فنی و شیوه های تخصصی کار در این مراکز قبل از اشتغال به کار ضروری است.

هدف دوره:

آشنایی و توانمندسازی فراگیران با منشی گری پزشکی

سرفصل:

 • اصول پایه مدیریت دفتری
 • اصول پایه مدیریت دفتر
 • کلیات و مفاهیم منشی گری
 • منشی گری مفاهیم و کلیات
 • امور دفتری
 • ارتباطات مدیریت
 • مشتری مداری
 • مدیریت شرایط خاص
 • تجهیزات دفتری و کامپیوتر
 • مدیریت دفتری پزشکی
 • پزشکی دفتری مدیریت
 • ارتباطات در محیط های بهداشتی درمانی
 • مفاهیم، امر بهداشتی درمانی در منشی گری پزشکی
 • تجهیزات کاربردی پزشکی در منشی گری محیط های درمانی
 • پروژه و تحقیق

مدت دوره:

نظری: ۵۶ ساعت عملی: ۳۲ ساعت جمع: ۸۸ ساعت