تربیت نیروی پذیرش در آزمایشگاه تشخیص طبی

تربیت نیروی پذیرش در آزمایشگاه تشخیص طبی

معرفی دوره:

از آنجا که در آزمایشگاه های سطح کشور پذیرش افرادی جهت جواب دهی آزمایشات توسط افرادی صورت می گیرد که اطلاعاتی در خصوص آزمایشگاه ها، ایمنی و قوانین بیمه ندارند، کارگاه آموزشی مذکور می تواند در پیشبرد این امر موثر واقع شود.

هدف دوره:

آشنایی و توانمند سازی فراگیران در زمینه پذیرش و جوابدهی درآزمایشگاه تشخیص طبی.

سرفصل:

  • کلیات آزمایشگاه، آشنایی با اصطلاحات آزمایشگاهی
  • مروری به آزمایشات و نسخه خوانی
  • روانشناسی ارتباط
  • آشنایی با نمونه گیری
  • آشنایی با کامپیوتر و نرم افزار آزمایشگاه
  • آشنایی با اصول ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه
  • مدارک پزشکی و اصول طبقه بندی اسناد در آزمایشگاه
  • آشنایی با قوانین بیمه
  • تهیه و تنظیم گزارشهای مالی در آزمایشگاه

مدت دوره:

نظری: ۲۶ ساعت عملی: ۱۰ ساعت جمع: ۳۶ ساعت