مدیریت HSE در کارگاه های ساختمانی

مدیریت HSE در کارگاه های ساختمانی

معرفی دوره:

سیستم مدیریت HSE به عنوان ابزاری مدیریتی جهت کنترل و بهبود مسایل مربوط به بهداشت، ایمنی، محیط زیست وکیفیت است. این سیستم مدیریتی با بررسی همزمان سه فاکتور مذکور، بستر مناسبی جهت استقرار و اجرای استانداردهای مدیریت زیست محیطی، استانداردهای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای ایجاد می‌نماید. با توجه به تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته، توجه به اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای و رعایت این اصول، نقش زیادی در کاهش زیان های اقتصادی واحدهای صنعتی داشته است. چرا که با کاهش حوادث، احتمال آسیب دیدن تجهیزات و ایجاد خسارات مالی کاهش یافته و کاهش لطمات جانی نیز رخ خواهد داد. بروز هر حادثه حتی خیلی کوچک زیانهایی را در بردارد که به دو گروه زیان های مستقیم یا نمایان و زیان های غیر مستقیم یا پنهان طبقه بندی می شوند.

هدف دوره:

  • آشنایی با رعایت ایمنی و در کل الزامات HSE در سطح پروژه ها، به خصوص عمرانی.

سرفصل:

  • تشریح جایگاه HSE (ایمنی، بهداشت، محیط زیست) در کارگاه های ساختمانی
  • ضرورت و الزام پیمانکاران در پرداختن به HSE در کارگاه های ساختمانی
  • HSE در مراحل اجرائی ( مناقصه تجهیز کارگاه و اجراء و برچیدن کارگاه )
  • آشنائی با قوانین و مقررات HES در طرح های عمرانی و ساخت و سازهای شهری
  • بررسی دستورالعمل های اجرائی؛ آئین نامه های ایمنی امور پیمانکاری
  • آشنائی با مراحل استقرار سیستم مدیریت HSE در شرکت های پیمانکاری
  • نمایش تصاویر؛ گزارش، فیلم های آموزشی مرتبط با HSE ( ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست ) و کار گروهی

مدت دوره:

نظری: ۳۰ ساعت عملی: ۲۰ ساعت جمع: ۵۰ ساعت