آموزش مراقبت از سالمند

مراقبت از سالمند

معرفی دوره:

سالمندی دروان پختگی، ورزیدگی و زمان احساس بی نیازی است و فرصت سیر به سوی کمال و رسیدگی به خویشتن از این رو می تواند به عنوان مرحله ای موثر و گرانقدر در زندگی به حساب آید. گاه تحت شرایط خاص به این دوران آسیب پذیر شده و به مخاطره می افتد و گاه انسان را از یک فرد هدایت کننده به یک فرد وابسته تبدیل می کند. از این رو ارتقای کیفیت زندگی سالمندان حفظ استقلال آنها، ارائه مراقبت های اولیه، در دسترسی قراردادن امکانات بهداشتی و پیشگیری از بروز حوادث و بیماری، افزایش رفاه اجتماعی و برقراری ارتباط آنها با خانواده و جامعه … از جمله اموری است که هر یک از ما خود را موظف به انجام آن می دانیم. از این رو درک مشکلات و مسائل مرتبط با سالمندان و آموزش دیدن عموم مردم، خصوصاً افرادی که به عنوان مراقب، از یک سالمند نگهداری می کنند، لازم و ضروری می باشد.

هدف دوره:

آشنایی و توانمندسازی فراگیران با روش های مراقبت از سالمند.

سرفصل:

  • اخلاق حرفه ای
  • کلیات سالمندی
  • بررسی دستگاه های بدن
  • بیماری ها و آسیب های دوران سالمندی
  • مراقبت های بهداشتی
  • اورژانس سالمندی
  • آمادگی جسمانی، ورزش و تمرینات بدنی
  • تغذیه و رژیم غذایی

مدت دوره:

نظری: ۴۸ ساعت عملی: ۲ ساعت جمع: ۵۰ ساعت