نقاشی روی شیشه – ویترای

نقاشی روی شیشه ویترای

معرفی دوره:

با توجه به اهمیت هنرهای سنتی و صنایع دستی به عنوان یکی از مهمترین عناصر هویت ملی و بومی، و لزوم بکارگیری این هنرها در برگزاری دوره های آموزشی در زمینه رشته های مختلف صنایع دستی از جمله آشنایی با نقاشی روی شیشه، فضاهای امروزی در خور توجه میباشد.

هدف دوره:

  • آشنایی کلی با اصول و کاربرد امروزی این هنر همراه با آموزش نقاشی روی شیشه و تکنیک های آن

سرفصل:

  • آشنایی با شیشه و جنسیت های آن و رنگهای مختلف و همنشینی درست آنها در نقاشی
  • آموزش و تمرین خطوط مختلف با دورگیر
  • آموزش دورگیری نقوش مختلف
  • آموزش نحوه رنگ آمیزی و نقاشی روی شیشه
  • آموزش تکنیک های رنگ گذاری
  • آموزش نحوه تثبیت نقوش بر ظروف

مدت دوره:

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

۰۳:۰۰

۲۲:۰۰

۲۵:۰۰