دوره های مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت بندر انزلی

دوره های در حال برگزاری مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت بندر انزلی

ردیف

عنوان دوره

مدت

(ساعت)

زمان برگزاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

شهریه (ریال)

روز

ساعت

۱

فوریت پزشکی ۲۱

۵۶

پنجشنبه

۹:۳۰-۱۱:۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۰۴

۱۴۰۲/۱۱/۰۴

۱۳.۰۰۰.۰۰۰

۲

تربیت معلم ۱۲

۹۲

پنجشنبه

۹- ۱۵

۱۴۰۲/۰۸/۲۵

۱۴۰۲/۱۲/۲۵

۱۵.۰۰۰.۰۰۰

۳

ICDL 9

130

دوشنبه

۱۵- ۱۷

۱۴۰۲/۰۸/۲۹

۱۴۰۲/۱۰/۲۹

۱۷.۰۰۰.۰۰۰

۴

ICDL 10

130

سه شنبه

۱۵- ۱۷

۳۰ / ۱۴۰۲/۰۸

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۷.۰۰۰.۰۰۰

۵

فوریت پزشکی ۲۲

۵۶

شنبه

۱۴-۱۶

۱۴۰۲/۰۹/۲۵

۱۴۰۲/۱۲/۲۵

۱۳.۰۰۰.۰۰۰

۶

تکنسین داروخانه ۲۱

۱۰۰

یکشنبه- سه شنبه

۱۵-۱۷

۱۴۰۲/۱۰/۱۰

۱۴۰۲/۰۱/۲۱

۱۹.۰۰۰.۰۰۰

۷

حسابداری جامع ۵

۳۷

پنجشنبه

۱۱-۱۳

۱۴۰۲/۱۰/۲۸

۱۴۰۲/۱۲/۲۵

۱۵.۰۰۰.۰۰۰

۸

اپراتور لیزر ۲

۲۴

شنبه-دوشنبه-چهارشنبه

۱۵-۱۷

۱۴۰۲/۱۱/۰۷

۱۴۰۲/۱۲/۲۵

۴۴.۹۰۰.۰۰۰