مدیریت صنعتی سازی ساختمان

مدیریت صنعتی سازی ساختمان

معرفی دوره:

ظرف سال های اخیر بحث صنعتی سازی ساختمان، به مرور گسترش یافته و امروز به بحث غالب در اغلب رسانه های تخصصی و حتی در رسانه های عمومی بدل شده است. صنعتی سازی باصفت های عام و مبالغه آمیز مورد تحسین قرار می گیرد. سرعت فوق العاده، کیفیت برتر و قیمت تمام شده کمتر به ساخت صنعتی نسبت داده می شود، ولی پروژه های به سرانجام رسیده، کمتر در معرض نقد و بحث قرار می گیرند. در تعریف ساخت صنعتی مطالب متناقض عرضه می شود، و به نظر می رسد در بین متخصص و دست اندرکاران، اجماع وجود ندارد. ساختمان پدیده ای ترکیبی است. اجزاء و عناصر مجزا و گنگ طی فرایندی خلاق و خرد پایه به پدیده ای کاربردی، هدفمند و پیام دهنده بدل می شوند بحث در مورد سیستم ساخت چگونگی این فرایند را هدف می گیرد.

هدف دوره:

 • آشنایی با روش های پیشرفته ساخت در پروژه های عمرانی

سرفصل:

 • تعاریف و مفاهیم صنعتی سازی ساختمان
 • بررسی مفاهیم و تشخیص تفاوت های پیش ساخته سازی و مدولاریزاسیون
 • بررسی پیش ساخته سازی؛ پیش مونتاژ؛ مدولاریزاسیون و صنعتی سازی
 • ضرورت صنعتی سازی در صنعت ساختمان بهمراه ارائه صنعتی سازی ساختمان
 • بررسی مدیریت فرایند (کیفیت، سرعت، قیمت) در سازه های پیش ساخته و مقایسه اقتصادی
 • آشنائی با صنعتی سازی ساختمان و آئین نامه های مقررات ملی ساختمان (مبحث یازدهم)
 • بررسی اجرای پی سیستم های صنعتی ساختمان سازی
 • آشنائی با سیستم بتن های پیش ساخته
 • آشنائی با سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی (3D PANEL)
 • آشنائی با سیستم LSF در ساختمان سازی صنعتی
 • توانائی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت در محیط کارگاه
 • بررسی دستورالعمل های اجرائی آئین نامه ایمنی در امور پیمانکاری
 • آشنائی با نحوه سرپرستی و مدیریت کارگاه
 • آشنائی با انواع بیمه های مسئولیت در پروژه های عمرانی و شناخت کلوزه های (پوشش ها) مربوطه (در پروژه های عمرانی و ساخت وساز شهری)

مدت دوره:

نظری: ۳۰ ساعت عملی: ۲۰ ساعت جمع: ۵۰ ساعت