مهارت های عمومی

سرفصل‌های آموزشی

مهارتهای عمومی فناوری اطلاعات شامل مهارتهای ۷ گانه ICDL به شرح جدول ذیل می‌باشد . برای دسترسی به اهداف آموزشی و سرفصل‌ها روی دوره مورد نظر کلیک کنید.

دوره‌های آموزشی مهارتهای ۷ گانه ICDL

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات -IT

برنامه کلاسی

استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل -WINDOWS

واژه پردازها -WORD

صفحه گسترده‌ها -Excel

بانک‌های اطلاعاتی -Access

ارائه مطالب -POWERPOINT

اطلاعات و ارتباطات- INTERNET