مهارت های عمومی

سرفصل های آموزشی

مهارتهای عمومی فناوری اطلاعات شامل مهارتهای ۷ گانه ICDL به شرح جدول ذیل می باشد . برای دسترسی به اهداف آموزشی و سرفصل ها روی دوره مورد نظر کلیک کنید.

دوره های آموزشی مهارتهای ۷ گانه ICDL

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات -IT

برنامه کلاسی

استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل -WINDOWS

واژه پردازها -WORD

صفحه گسترده ها -Excel

بانک های اطلاعاتی -Access

ارائه مطالب -POWERPOINT

اطلاعات و ارتباطات- INTERNET