فتوشاپ معماری

فتوشاپ معماری
PostProduction

معرفی دوره :

معماران چه در دوران تحصیل، چه در بازار کار لازم است طراحی های خود را با استفاده از نرم افزارهای مدل سازی به تصویر بکشند. فتوشاپ در مبحث پست پروداکشن امکان نورپردازی و نسبت دادن جنس و مصالح مورد نظر طراح به طرح را ایجاد می کند. هم چنین جهت ارائه طرح در قالب شیت های طراحی، فتوشاپ این امکان را فراهم می کند که پس زمینه های دلخواه برای چیدمان های مختلف نقشه ها و عکس ها توسط کاربر ایجاد شوند.

هدف دوره:

- آشنایی با امکان نورپردازی و نسبت دادن جنس و مصالح مورد نظر طراح به طرح را ایجاد می کند.

- آشنایی با ارائه طرح در قالب شیت های طراحی که پس زمینه های دلخواه برای چیدمان های مختلف نقشه ها و عکس ها توسط کاربر ایجاد شوند.

سرفصل:

  • مبانی فتوشاپ
  • امکان نورپردازی و نسبت دادن جنس و مصالح مورد نظر
  • آموزش شیت بندی
  • آموزش پست پروداکشن معماری

مدت دوره:

نظری: ۰ ساعت عملی: ۳۰ ساعت جمع: ۳۰ ساعت