نمایشنامه نویسی

نمایشنامه نویسی

معرفی دوره:

نمایش از نخستین هنرهایی است که بشر ابتدا در قالب حرکات و مراسم آئینی خود به آن پرداخت و با شکل گیری تمدن های با شکوه گذشته، به رشد و کمال رسید تا جایی که خود از نشانه های تمدن و فرهنگ شمرده شده است. این هنر از آغاز تا به امروز توانسته است پیچیدهترین مفاهیم و غنیترین اندیشه ها را بازنماید، بپروراند و به چالش بگیرد که شاید هیچ هنر دیگری به آن نرسیده باشد. نمایشنامه نویسی زیر بنای هنر نمایش و اولین و کامل ترین عنصر هنر های نمایشی با بیش از سه هزار سال قدمت در پهنه فرهنگ جهانی است. آموزش اصول و فنون نمایشنامه نویسی از الزامات هنر نمایش است. اهمیت ویژه و ساختاری نمایش نامه در هنر های نمایشی و نیاز مبرم به نمایشنامه نویسان جوان در کشور، از موجبات اصلی طراحی این دوره آموزشی کوتاه مدت و فشرده است. امید است تا این آموزش ها، زمینه بروز استعدادهای شگرفی را فراهم آورد که بالقوه در جامعه وجود دارند و فقط نیازمند توجه، پرورش و راهبری اند.

هدف دوره:

 • آشنایی هنرآموزان با تاریخچه و سابقه نمایش در یونان باستان و شناخت شاخص ترین نمایش ها و نمایشنامه نویسان؛
 • آشنایی مخاطبان با شیوههای علمی صحیح نگارش نمایشنامه های تکپردهای؛
 • آشنایی دانشجویان با مباحث دراماتولوژی؛
 • شناخت عوامل و عناصر نمایش.

سرفصل:

 • شناخت عناصر نمایش تعاریف تدوین
 • ادبیات کهن ایران
 • ادبیات معاصر ایران
 • فرهنگ عامه مردم ایران
 • تحلیل نمایشنامه
 • نشانه شناسی در نمایش
 • شیوه های نمایش ایرانی
 • آشنایی با فیلمنامه
 • کارگاه نمایشنامه نویسی
 • سبک های نمایش معاصر جهان
 • نمایش رادیویی و تلویزیونی

مدت دوره:

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

۳۶ :۰۰

۱۲ :۰۰

۴۸:۰۰