مدیریت پانسمان و زخم

دوره آموزشی مدیریت پانسمان و زخم

معرفی دوره:

این دو ر ه به منظور مراقبت از بیماران مبتلا به زخم بستر و زخم های دیابتی تنظیم گردیده است.

هدف دوره:

آشنایی و توانمندسازی فراگیران با روش های مدیریت پانسمان و زخم در زخم های بستر و دیابت

سرفصل:

  • فیزیولوژی بهبود زخم
  • عوارض زخم و عواملی که سبب عفونت می گردد
  • اصول مراقبت از زخم
  • شستشو و پانسمان زخم
  • انواع زخم ها
  • خونریزی در زخم و روش های مهار خونریزی
  • صدمات ناشی از تصادفات و سوانح

مدت دوره:

نظری: ۳۰ ساعت عملی: ۱۰ ساعت جمع: ۴۰ ساعت