نقطه کوب

نقطه کوب

معرفی دوره:

با توجه به اهمیت هنرهای دستی به عنوان یکی از مهمترین عناصر هویت ملی و بومی، برگزاری دوره های آموزشی در زمینه ی رشته های مختلف صنایع دستی و تزیینات آن، از جمله هنر نقطه کوب، لازم به حساب می آید.

هدف دوره:

  • آشنایی با ابزار و مواد لازم جهت هنر نقطه کوب و انجام انواع تزیینات نقطه کوب بر روی اشیا مختلف در کاربردهای متنوع آن.

سرفصل:

  • آشنایی با ابزار و مواد مورد نیاز و اشیا مختلف قابل تزیین در این روش.
  • آشنایی با اصول مقدماتی نقطه گذاری و انجام مقدماتی آن.
  • انجام نقطه گذاری با نقوش ساده و سپس ترکیبی.
  • انجام نقطه گذاری برروی اشیا مختلف تزیینی و کاربردی با نقوش مختلف.

مدت دوره:

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

۰۴ :۰۰

۰۸ :۰۰

۱۲:۰۰