تکنسین داروخانه پیشرفته

تکنسین داروخانه پیشرفته

معرفی دوره:

نظر به تخصصی بودن حرفه نسخه پیچی در داروخانه و عضویت این افراد در تیم درمانی گروه پزشکی و داروسازی، آشنایی تخصصی تر و کامل تر شاغلین به کار در داروخانه ها و ارائه خدمات دارویی بسیار کارساز و با بهره وری بالاتری خواهد بود. لازم به ذکر است اکثر نسخه پیچ های فعلی داروخانه ها بدون آموزش و به صورت تجربی فعال هستند.

هدف دوره:

توانمندسازی فراگیران در زمینه نسخه خوانی دارو در داروخانه

سرفصل:

 • گروه های درمانی و فارمالوژیک داروها
 • بیماری های عمومی
 • اندام ها و دستگاه های بدن
 • داروهای خارجی پر مصرف در ایران
 • مکمل های رژیم غذایی
 • مقدمات مشاوره پوست در داروخانه
 • داروهای گیاهی آلترناتیو درمانی
 • فرآورده های جالینوسی
 • فنون فروشندگی و ارتباط عمومی
 • ثبت نسخ با نرم افزار داروخانه
 • مشاوره بیماری های عمومی و پر مراجعه
 • آشنایی با اطلاعات دارویی
 • آشنایی با رفرنس های داروئی و اینترنت

مدت دوره:

نظری: ۹۰ ساعت عملی: ۴۰ ساعت جمع: ۱۳۰ ساعت